Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky slúžia na úpravu práv a povinností zmluvných strán vychádzajúcich z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je  FLEX eu, spol. s.r.o. sídliacim na B.S.Timravy 949/9 01008 Žilina, IČO: 36699128, DIČ: 2022275321, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 18253/L, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:


mail:  kontakt@flex.equipment
telefón: +421 905927776

poštová adresa: OC Idea Kamenná 3, 01001 Žilina

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Fio banka 2801958429/8330
IBAN  SK84 8330 0000 0028 0195 8429
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX


Orgán dozoru:
Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor ,tel. č. : 041/ 7632 130, fax. č.: 041/ 7632 139 .

1.2. Zmluvné strany uzavreli dohodu, že odoslanie objednávky kupujúcim predávajúcemu je potvrdeím, že kupujúci súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu, uzatvorenú na ktorejkoľvek webovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar kupujúcemu uvedený na predmetnej webovej stránke (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté predovšetkým pri uzavretí kúpnych zmluv a reklamácii tovaru.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípadoch, keď predávajúci a kupujúci uzavrú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu, prevádzkovaných predávajúcim, je katalógom štandartne dodávaného tovaru a tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnopredajnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá Záväzným prijatím návrhu na uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na webovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka").

2.2. Záväzným prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim je potvrdenie formou emailu predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako zmena stavu objednávky na "potvrdená". V prípade zvýšenia ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzatvorený. Všetky ceny a všetky poplatky v elektronickom obchode sú uvedené vrátane DPH. Automatické oznámenie o prijatí objednávky v elektronickom obchode predávajúceho, ktoré je doručené kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, nie je považované za záväzné akceptovanie objednávky. Oznámenie má len charakter informácie za účelom informovania kupujúceho o zaevidovaní jeho objednávky do elektronického systému predávajúceho. Na e-mail kupujúceho budú v prípade nutnosti zasielané všetky ďalšie informácie súvisiace s jeho objednávkou.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje informácie o názve, množstve a cene tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnopredajnej zmluvy, ďalej údaje , názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene a spôsobe dopravy tovaru ku kupujúcemu, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo a pod.), prípadne ďalšie informácie.

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší, pokiaľ tovar nebol ešte vyexpedovaný. Kupujúci je povinný v zrušení objednávky uviesť svoje meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v dobe do 15 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob.

2.5. Podľa novely zákona č. 222/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

2.6. V prípade momentálne prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na eshope predávajúceho riadi okrem všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. Ak kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú peniaze vrátené v lehote do 15 dní na ním uvedený bankový účet, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

2.7 V prípade zaradenia tovaru do sekcie výpredaj je cena uvedená na webovej stránke predávajúceho platná iba na uvedené množstvo.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 3.1. Predávajúci je povinný:

  1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo zabezpečiť na prepravu spôsobom potrebným na jeho zachovanie a ochranu,

  2. zariadiť, aby predaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

  3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za predaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v čase určenom týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v eshope, ak sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O tejto udalosti bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú peniaze vrátené v lehote do 15 dní na ním určený bankový účet, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4. Spoločnosť FLEX eu, spol. s.r.o. si vyhradzuje právo preveriť totožnosť kupujúceho ako aj osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach FLEX a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

  1. prevziať objednaný tovar, alebo služby,

  2. zaplatiť predávajúcemu plnú dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutom čase splatnosti vrátane nákladov na prepravu tovaru,

  3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

  4. prevzatie tovaru potvrdiť v dodacom liste svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v kvantite, kvalite, čase a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom prijatí objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dodavaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípadoch doby kratšej trvanlivosti oznámi pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúcemu a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v dobe do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu dobu kupujúci bez výhrad akceptuje, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, uvedenom v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí doby uvedenej v kúpnopredajnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.  Po uplynutí 14 dní od času, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnopredajnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. 

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím doby dohodnutej v kúpnopredajnej zmluve.

5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare uvedené v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho uvedené výrobcom sa môžu odlišovať od reality o ± 5% z uvedenej hodnoty.

5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnopredajnej zmluve inak.

5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnopredajnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnopredajnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnopredajnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnopredajnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnopredajnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnopredajnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 3 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný momentom doručenia tovaru na miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý momentom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, prípadne jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, a to bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav dodávky. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na podklade takto urobeného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnopredajnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

5.10. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení, alebo v elektronickej forme.

5.11. Spôsoby platieb: Platobnou kartou, platba na dobierku (spoplatnená 2 EUR), platba na účet. V prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená (t. z. aj na kartu).

5.12. Platba vopred prevodom na účet. Ak si zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky vám na e-mail pošleme proforma faktúru. Po pripísaní platby na náš účet a vyexpedovaní objednávky, obdržíte  na ten istý e-mail daňový doklad. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú. Pri osobnom odbere tovaru, je nutné predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas).

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnopredajnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnopredajnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len"kúpna cena") formou dobierky v mieste dodania tovaru (spoplatnená 2 EUR), platobnou kartou (ONLINE - Cardpay),  alebo prevodom na bankový účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu prevodom, za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnopredajnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnopredajnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnopredajnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.5. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu zabezpečiť.

6.6. Všetky akcie platia do vypredania zásob, ak pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6.7. Predávajúci má možnosť požadovať pred dodávkou tovaru  čiastočnú úhradu kúpnej ceny tovaru formou zálohovej faktúry v prípadoch, že objednané tovary sú :

  1. zhotovené podľa ošpeciálnych požiadaviek spotrebiteľa, alebo sú určené špeciálne pre jedného spotrebiteľa, alebo ktoré vzhľadom k ich vlastnostiam nie je možné vrátiť (v elektronickom obchode majú tieto tovary označenie v detaile produktu ako „Na objednávku“ ).

  2. jedná sa o väčšiu kvantitu objednaných produktov

7. Prechod nebezpečenstva škody na tovare a nadobudnutie vlastníctva.

7.1. Kupujúci získava vlastnícke právo k tovaru až kompletnou úhradou celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prejde na kupujúceho v momente, keď preberie tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v momente, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

8. Osobné údaje a ich ochrana

8.1 Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho len na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to prdovšetkým pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho kvôli vybavovaniu jeho objednávky a doručení objednaných produktov. Predávajúci je zodpovedný za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú využité na iné potreby, predovšetkým nebudú sprístupnené tretím stranám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.
8.2 Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, tieto osobné údaje sú zhromaždované, spracovavané a uchovávané podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8.3 Ak si kupujúci pri registrácii vyžiada aktuálne informácie o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa zrealizuje zasielaním na emailovú adresu uvedenú kupujúcim. O zrušenie odosielania má spotrebiteľ právo požiadať elektronickou poštou na adrese: kontakt@flex.equipment.
8.4 Kupujúci zaslaním objednávky a odsúhlasením obchodných podmienok tiež udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto obchodných podmienok. kupujúci udeľuje predávajúcemu takýto súhlas na dobu do odvolania, najviac do 10 rokov .
8.5.1 Ak si kupujúci vybral dodanie kuriérskou spoločnosťou, súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol jeho osobné údaje potrebné na doručenie tovaru jednej z nasledujúcich kuriérskych spoločností: Slovak Parcel Service, s.r.o., Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO: 31 329 217 , TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923 a Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7,821 04 Bratislava, IČO:35834498
8.5.2 Kupujúci vyjadruje súhlas s tým, aby predávajúci prenechal jeho údaje potrebné na doručenie dotazníku spokojnosti s nákupom v elektronickom obchode predávajúceho (v rozsahu emailová adresa, obsah objednávky - zakúpený tovar) nezávislým hodnotiacim spoločnostiam: portál Heureka.sk (Allegro Group CZ, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24725382), portál Najnakup.sk (MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894), portál Pricemania.sk (Pricemania s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, IČO: 43860559). Žiadne osobné údaje zákazníka (meno, adresa, tel číslo a pod.), ktoré určujú jeho komplexnú identitu nie sú poskytnujté.
8.6 Kupujúci môže požadovať od predávajúceho vysvetlenie alebo nápravu, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje nie sú spracovávané v súlade so zákonom. Inak má kupujúci právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.
8.7 Kupujúci má právo požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese kontakt@flex.equipment. Súhlas zanikne v čase do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a tieto údaje budú následne vymazané. Ak v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), tieto údaje nebude možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.


 

9. Odstúpenie od kúpnopredajnej zmluvy

9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnopredajnej zmluvy z dôvodov vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru objednaného v kúpnopredajnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také zmeny, ktoré znemožnili splnenie povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnopredajnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je možné dodať tovar zákazníkovi v dobe určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite podať informáciu kupujúcemu a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnopredajnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet, ktorý určí kupujúci.

9.2. Kupujúci má právo odstúpť od kúpnopredajnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže v rámci tejto doby tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je bežné pri nákupe v „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

9.3. Kupujúci uskutočnením objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

9.4. Odstúpenie od zmluvy je povinný kupujúci spraviť v písomnej forme v zmysle platných právnych predpisov alebo formou e-mailu na adresu kontakt@flex.equipment.

9.5. Odstúpenie od kúpnopredajnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať určenie kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnopredajnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale na adresu FLEX eu, spol. s.r.o., Kamenná 3, 01001 Žilina. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

9.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle bodu 9.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v dobe do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy a vrátenia tovaru, predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

9.7. V prípade ak kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 9.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

9.8. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy v zmysle bodu 9.2. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nie je chybný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa rozumie tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.9. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa rozumejú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za vykonanie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na kúpnopredajnú zmluvu, alebo cena za pripojenie kupujúceho na webovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na webovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou v trvaní 30 minút.

9.10. Ak kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 9.4. a 9.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnopredajnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má právo na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

9.11. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (v eshope sú tieto tovary označené v detaile tovaru ako „Na objednávku“ ).

10. Hodnotenia pri výrobkoch

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri výrobkoch hodnotenia, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú dobré meno našej spoločnosti.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, každá jej zmena musí byť uskutočnená v písomnej forme.

11.3. Ak nastanú pochybností zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä e-mailovými správami, resp. listovými zásielkami.

11.5. Na vzťahy, ktoré zostali neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy, ktoré neboli upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky získavajú účinnosť voči kupujúcemu uskutočnením elektronickej objednávky kupujúcim.

12.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu bezvýhradne s nimi súhlasí.

12.8. Špecifikácie výrobkov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky tovarov majú len informatívny charakter.

V Žiline dňa 14. 11. 2016