Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za chyby, reklamácie)

1. Kupujúci je povinný reklamáciu bez odkladu uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku a predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, prípadne budú kupujúcemu v prípade potreby poskytnuté na požiadanie telefonicky alebo e-mailom.

2. Na riešenie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na webovej stránke predajcu https://www.flex.equipment/. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň uvádza, že bol riadne a úplne informovaný o podmienkach a spôsobe riešenia reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o spôsobe vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe platí pre všetky obchodné prípady, ak nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený výlučne u predávajúceho.

6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len ak hodnoverne preukáže, že predmetné chyby mal tovar už v čase prevzatia dodávky.

7. Počas plynutia záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru spolu s príslušenstvom, dokumentáciou a návodom oprávnenému zástupcovi predávajúceho vrátane záručneho listu a dokladu o zaplatení.

8. Ak zakúpený tovar vykazuje vady, zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu FLEX eu, spol. s.r.o. OC Idea Kamenná 3 01001 Žilina a vyplní a odošle formulár na uplatnenie reklamácie (umiestnený na internetových stránkach https://www.flex.equipment/ v sekcii „Môj profil“, časť „Zadať reklamáciu“) alebo písomne na vyššie uvednú adresu. Podobu formulára určí predávajúci a umiestni ho na svojej webovej stránke. Kupujúci je povinný vo formulári zrozumiteľne a presne označiť druh a rozsah chýb tovaru. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jpožiadanie predávajúci. Začiatok reklamačného konania tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. vyplnenie a odoslanie formulára (umiestneného na iwebových stránkach https://www.flex.equipment/) na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

 2. fyzické doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:

 1. vyplnenie a odoslanie formulára (umiestneného na internetových stránkach https://www.flex.equipment/) na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

 2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou predávajúcim, ktorá obhliadku kupujúcemu písomne potvrdí.

Začiatok reklamačného konania je zrovný dňu uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na poštovú adresu predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa kupujúci môže obrátiť na spoločnosť FLEX eu, spol. s.r.o.. na číslo 0905927776, prípadne na e-mail kontakt@flex.equipment.

9. Predávajúci má povinnosť prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda na poštovej adrese FLEX eu, spol. s.r.o. OC Idea Kamenná 3 01001 Žilina, alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

10. V mieste určenom podľa bodu 9 tohoto reklamačného poriadku na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

11. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, zbytočným odkladom kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na odstránenie chyby bezplatne.

12. Predávajúci alebo určená osoba písomne potvrdíkupjúcemu uplatnenie reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. emailom alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

13. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví okamžite v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto doby na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený aj reklamačný protokol.

14. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých vedl na základe upozornenie predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

15.Namiesto odstránenia chyby môže predávajúci vždy vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

16. Právo na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nedoručením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

 2. neurčením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

 3. prejdením záručnej doby tovaru,

 4. mechanickým poškodením tovaru zo strany kupujúceho,

 5. užívaním tovaru v nesprávnych alebo extrémnych podmienkach nezpdpovedajúcim svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

 6. neodbornou montážou tovaru alebo nesprávnym používaním tovaru,

 7. neodborným zaobchádzaním, zlou obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, nesprávnym spôsobom čistenia (pre čistenie výrobku sa môžu používať iba vhodné čistiace prostriedky),

 8. znehodnotením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo prevádzkovaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, technickými normami, všeobecnými zásadami, alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

 9. znehodnotením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

 10. znehodnotením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

 11. neodborným zásahom, znehodnotením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

 12. neoprávneným zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 1. opravou a odovzdaním tovaru,

 2. výmenou tovaru za bezchybný,

 3. vrátením kúpnej ceny tovaru kupujúcemu,

 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru kupujúcemu,

 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

 6. v odôvodnených prípadoch zamietnutím reklamácie tovaru.

18. Predávajúci je povinný o určení spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať doklad v písomnej forme najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo emailom.

19. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

20. Záručná doba sa predlžuje o čas, počas ktorého kupujúci nemal možnosť používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

21. V prípade riešenia reklamácie výmenou tovaru za nový predávajúci vystaví kupujúcemu doklad, kde bude uvedený vymenený tovar, a ak existujú ďalšie reklamácie tie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohoto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne ubiehať záručná doba opäť od času prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

22. Všetky záručné opravy sú vtedy, ak do momentu ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 16 tohoto reklamačného poriadku, bezplatné.

23. Ak sa jedná o chybu s možnosťou odstránenia, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 13. tohoto reklamačného poriadku nasledujúcim spôsobom:

 1. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo

 2. predávajúci chybný tovar vymení.

24. Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť, alebo o tú istú viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb brániacich tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 13. týchto tohoto reklamačného poriadku reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. výmenou tovaru za tovar nový, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

 2. v prípade, že nie je možné predávajúcim vykonať výmenu tovaru za iný, vyrieši reklamáciu vrátením kúpnej ceny za chybný tovar.

25. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady vypísané vo formulári na uplatnenie reklamácie.

26. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú vadu s možnosťou odstránenia považuje výskyt jednej vady s možnosťou odstránenia viac ako dvakrát.

27. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych závad s možnosťou odstránenia považuje výskyt viac ako troch rôznych závad s možnosťou odstránenia súčasne.

28. Pre účely reklamácie sa za čas, počas ktorého po uzavretí kúpnopredajnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne používať tovar, považuje čas, ktorý činí celkovo viac ako 180 dní.

29. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie závady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie závady tovaru podľa bodu 8. tohoto reklamačného poriadku vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú závadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

30. AK predávajúci zakončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale závada výrobku objektívne existuje a nebola odstránená, kupujúci si môže uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru na súde.

31. Kupujúci teda spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na kontakt@flex.equipment), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorý predávajúci použil na vyriešenie jeho reklamácie alebo ak si myslí, že postupom predávajúceho došlo k porušeniu jeho práv. Ak predávajúci sa vyjadrí na túto žiadosť zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

32. Spotrebiteľ sa môže sťažovať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

33. Alternatívne riešenie sporov môže použiť iba spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nečiní v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania. Alternatívne riešenie sporov súvisí len so spormi medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov súvisí len so zmluvami uzatvorenými na diaľku. Alternatívne riešenie sporov nesúvisí so spormi, ktorých hodnota neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.